1.
Nguyễn TL, Ngô M Đức, Lê QC, Nguyễn TH. Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. yhthvb. 2023;(4):62-70. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.251