1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TMH. Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. yhthvb. 2023;(4):71-79. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.252