1.
Đỗ TNA. Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. yhthvb. 2023;(4):80-94. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.253