1.
Uông TT, Nguyễn VH, Nguyễn TT, Đỗ QH, Đặng VT, Lê XN. Đánh giá kết quả tạo hình sẹo co kéo bàn ngón tay di chứng bỏng ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. yhthvb. 2023;(5):29-37. doi:10.54804/yhthvb.5.2023.261