1.
Nguyễn HS, Trần QV, Bùi ĐT, và c.s. Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. yhthvb. 2023;(5):55-63. doi:10.54804/yhthvb.5.2023.263