1.
Nguyễn NT. Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan). yhthvb. 2024;(1):80-94. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.283