1.
Phạm VH, Nguyễn VH, Nguyễn PBQ. Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. yhthvb. 2024;(1):64-71. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.284