1.
Đỗ VT, Nguyễn VP. Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng. yhthvb. 2024;(1):31-39. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.305