1.
Nguyễn MD, Võ TT, Nguyễn TĐ. Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ. yhthvb. 2024;(2):27-37. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.312