1.
Phan TD, Nguyễn TP, Chu TH. Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam. yhthvb. 2024;(2):38-56. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.314