1.
Phan TD, Trịnh HS, Phạm PK, và c.s. Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng. yhthvb. 2024;(2):102-108. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.316