1.
Trần Đình H, Nguyễn NL. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS. yhthvb. 2022;(1):18-25. doi:10.54804/yhthvb.1.2022.97