Nguyễn, N. L., & Ngô, T. H. (2022). Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 7-12. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.122