Nguyễn, N. T., Lê, Q. C., Bùi, T. B. V., & Đặng, V. Điệp. (2022). Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 36-44. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.126