Phạm, V. H., & Nguyễn, T. K. (2022). Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 62-67. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.130