Nguyễn, T. D., & Nguyễn, N. L. (2022). Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 68-72. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.131