Võ, V. H., & Nguyễn, V. Q. (2022). Cập nhật về thuyên tắc phổi. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 80-86. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133