Nguyễn, N. L., Trần, Đình H., & Ngô, T. H. (2023). Characteristics of electrolyte disturbances at admission and related factors in severe burn patient. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (6), 15-20. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.182