Nguyễn, N. L., Trần, Đ. H., & Ngô, T. H. (2023). Characteristics of electrolyte disturbances at admission and related factors in severe burn patient. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 6, 15-20. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.182