Nguyễn, N. T., Hồ, T. V. A., & Nguyễn, B. T. (2023). The research on the treatment effects of nano Berberine gel on superficial burn thickness. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (6), 21-31. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.183