Nguyễn, N. T., Lê, Q. C., & Nguyễn, T. L. (2023). Histopathological changes of experimental burns in rabbits treated with Berberine nano gel. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (6), 32-42. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.184