Ninh, T. K. O., Nguyễn, T. T., Nguyễn, Q. Đông, & Nguyễn, T. V. (2023). Antimicrobial susceptibility patterns of Escherichia coli isolated from cancer patients in National Cancer Hospital. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (6), 54-63. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.186