Hoàng, V. V., & Nguyễn, T. N. M. (2023). Effectiveness of bio-cellulose in Lyell syndrome treatment. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (6), 64-68. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.187