Trần, T. T. H., Nguyễn, T. H. G., Nguyễn, T. T., Trần, N. P. A., & Nguyễn, H. H. (2023). Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 61-66. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216