Phan , T. D., & Nguyễn, V. T. (2023). Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 80-92. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219