Nguyễn, T. V., & Nguyễn, Q. Đông. (2023). Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 93-109. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220