Nguyễn, H. S., Trần, Q. V., Bùi, Đức T., Nguyễn, H. B., Tống, Đức M., Nguyễn, Q. T., Nguyễn, T. N. D., Đào, T. D., & Vũ, Đình Ân. (2023). Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 7-12. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.244