Đỗ, T. N. A. (2023). Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (4), 80-94. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.253