Nguyễn, H. S., Trần, Q. V., Bùi, Đ. T., Hoàng, V. H., Lê, T. D., Nguyễn, Q. T., Nguyễn, T. N. D., Đào, T. D., & Vũ, Đ. Â. (2023). Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 5, 55-63. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.263