Trần, Đ. T. Đ., Nguyễn, T. X., Nguyễn, Đ. H., Nguyễn, P. Đ. P., & Hoàng, T. H. (2023). Ứng dụng vạt nhánh xuyên động mạch mu chân ngón 1 quặt ngược trong điều trị các khuyết hổng ngón 1 bàn chân. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 5, 98-106. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.268