Phan, T. D., Trịnh, H. S., Phạm , P. K., Nguyễn, S. L., Hồ, Đ. T., Nguyễn, Q. Đ., & Nguyễn, T. H. (2024). Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 2, 102-108. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.316