NGUYỄN, T. D.; NGUYỄN, N. L. Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 68-72, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2022.131. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/131. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.