LE, Q. T.; NGUYỄN, N. L.; NGUYỄN, H. A.; TRẦN, Đình H.; NGUYỄN, V. Q. Initial evaluation of the effectiveness of prone position ventilation for treating acute respiratory distress syndrome in patients with severe burns. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 5-14, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.181. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/181. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.