LE, Quang Thảo; NGUYỄN, Nhu Lâm; NGUYỄN, Hải An; TRẦN, Đình Hùng; NGUYỄN, Văn Quỳnh. Initial evaluation of the effectiveness of prone position ventilation for treating acute respiratory distress syndrome in patients with severe burns. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 5–14, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.181. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/181. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.