NGUYỄN, N. L.; TRẦN, Đình H.; NGÔ, T. H. Characteristics of electrolyte disturbances at admission and related factors in severe burn patient. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 15-20, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.182. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/182. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.