NGUYỄN, T. B. P.; ĐINH, V. H.; NGUYỄN, T. H.; PHẠM, N. T.; NGUYỄN, T. T. L.; HỒ, X. L.; NGUYỄN, N. T.; NGUYỄN, N. L. Assessment of the effect of low-level laser therapy (808nm) on the proliferation and migration of fibroblasts from chronic wound tissue. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 43-53, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.185. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/185. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.