NINH, T. K. O.; NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, Q. Đông; NGUYỄN, T. V. Antimicrobial susceptibility patterns of Escherichia coli isolated from cancer patients in National Cancer Hospital. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 6, p. 54-63, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.6.2022.186. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/186. Acesso em: 29 tháng 3. 2023.