Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, Thị Bích Vân Bùi, và Văn Điệp Đặng. 2022. “Nghiên cứu độc tính bán cấp Trên lâm sàng của Gel Nano Berberin ở chuột cống trắng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):36-44. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.126.