Nguyễn, Tiến Dũng, và Như Lâm Nguyễn. 2022. “Đào tạo Và huấn luyện đội hỗ trợ Y Tế khẩn cấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):68-72. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.131.