Le, Quang Thảo, Nhu Lâm Nguyễn, Hải An Nguyễn, Đình Hùng Trần, và Văn Quỳnh Nguyễn. 2023. “Initial Evaluation of the Effectiveness of Prone Position Ventilation for Treating Acute Respiratory Distress Syndrome in Patients With Severe Burns”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):5-14. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.181.