Nguyễn, Nhu Lâm, Đình Hùng Trần, và Tuấn Hưng Ngô. 2023. “Characteristics of Electrolyte Disturbances at Admission and Related Factors in Severe Burn Patient”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):15-20. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.182.