Nguyễn, Ngọc Tuấn, Thi Vân Anh Hồ, và Băng Tâm Nguyễn. 2023. “The Research on the Treatment Effects of Nano Berberine Gel on Superficial Burn Thickness”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):21-31. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.183.