Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thuỳ Linh Nguyễn. 2023. “Histopathological Changes of Experimental Burns in Rabbits Treated With Berberine Nano Gel”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):32-42. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.184.