Ninh, Thị Kim Oanh, Thanh Tùng Nguyễn, Quang Đông Nguyễn, và Thanh Việt Nguyễn. 2023. “Antimicrobial Susceptibility Patterns of Escherichia Coli Isolated from Cancer Patients in National Cancer Hospital”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):54-63. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.186.