Hoàng, Văn Vụ, và Thái Ngọc Minh Nguyễn. 2023. “Effectiveness of Bio-Cellulose in Lyell Syndrome Treatment”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6 (Tháng Giêng):64-68. https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.187.