Nguyễn, Minh Dương, Thành Toàn Võ, và Thiên Đức Nguyễn. 2024. “Kết Quả tái tạo khuyết hổng phần Xa ngón Tay cái bằng vạt Da cuống mạch lưng ngón Tay trỏ”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):27-37. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.312.