Phan, Thị Dung, Hồng Sơn Trịnh, Phúc Khánh Phạm, Sỹ Lánh Nguyễn, Đức Thưởng Hồ, Quốc Đạt Nguyễn, và Thị Hiếu Nguyễn. 2024. “Báo cáo một trường hợp U Tế bào hạt Type người lớn ở buồng trứng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):102-8. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.316.