Phạm, V. H. và Nguyễn, T. K. (2022) “Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 62-67. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.130.