Nguyễn, T. D. và Nguyễn, N. L. (2022) “Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 68-72. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.131.