Le, Q. T., Nguyễn, N. L., Nguyễn, H. A., Trần, Đình H. và Nguyễn, V. Q. (2023) “Initial evaluation of the effectiveness of prone position ventilation for treating acute respiratory distress syndrome in patients with severe burns”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 5-14. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.181.