Nguyễn, N. L., Trần, Đình H. và Ngô, T. H. (2023) “Characteristics of electrolyte disturbances at admission and related factors in severe burn patient”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 15-20. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.182.