Nguyễn, N. T., Hồ, T. V. A. và Nguyễn, B. T. (2023) “The research on the treatment effects of nano Berberine gel on superficial burn thickness”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 21-31. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.183.